Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Svenska Skidanläggningars Organisation ideell förening, org. nr. 893200-9122, Pedagogens väg 2, 831 40 Östersund (”SLAO”) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses SLAO.

SLAO vill vara helt transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och för vilka ändamål vi gör det. Vi ber dig därför att läsa igenom denna integritetspolicy, som beskriver vår behandling av dina uppgifter och som också redogör för de rättigheter du har enligt lag. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ned i detta dokument.

1                   vilka personer behandlar vi personuppgifter om och var får vi uppgifterna ifrån?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer, som alla utgör en del av vår verksamhet:

1.     Inloggade användare av tjänsten ”Snörapporten”. Snörapporten tillhandahålls via www.snorapporten.se, där representanter för skidanläggningar kan skapa konto och rapportera in information om förhållandena på den aktuella skidanläggningen/skidorten, såsom väderlek samt vilka backar och liftar som är öppna. Informationen finns därefter tillgänglig för var och en på www.snorapporten.se. Mediaserviceanvändare har möjlighet att skapa konto och logga in i tjänsten för att på så sätt kunna hämta och publicera informationen i sina kanaler. SLAO behandlar endast personuppgifter om dig som har ett konto på www.snorapporten.se (dvs. mediaserviceanvändare eller representanter för en skidanläggning), se närmare om vår behandling av dina personuppgifter i avsnitt 2.1, 3 och 4.

2.     Inloggade användare av tjänsten ”Skaderapporten”. Skaderapporten tillhandahålls via http://skaderapport.slao.se/Default.aspx, där representanter för skidanläggningar kan skapa konto och rapportera digitalt om inträffade skador, olyckor och incidenter på skidanläggningen/skidorten. Se närmare om vår behandling av dina personuppgifter i avsnitt 2.2, 3 och 4.

3.     Innehavare av SLAO:s tjänstekort, som erbjuds till personer som är knutna till SLAO:s organisation eller som av annan anledning är representanter för skidbranschen, såsom styrelsemedlemmar, anställda, instruktörer, medlemmar i medicinska rådet samt mediarepresentanter. Innehavaren betalar en årlig avgift för tjänstekortet och tecknar vår utförsåkningsförsäkring och får sedan förmånliga erbjudanden på våra medlemmars anläggningar. Se närmare om vår behandling av dina personuppgifter i avsnitt 2.3, 3 och 4.

4.     Kontaktpersoner för SLAO:s medlemmar, som består av anställda på skidanläggningar, skidskolor samt leverantörer/associerade såsom tillverkare av produkter och tjänster som kan vara av intresse för våra medlemmar. Se närmare om vår behandling av personuppgifter rörande kontaktpersoner för SLAO:s medlemsföretag i avsnitt 2.4, 3 och 4.

5.     Deltagare vid våra utbildningar (som inte är medlemmar i SLAO). Det förekommer att även privatpersoner, som inte företräder en av våra medlemsföretag, deltar vid våra utbildningsaktiviteter och vi behandlar därför även personuppgifter om dessa personer. Se närmare om vår behandling av personuppgifter om denna personkategori i avsnitt 2.5, 3 och 4.

6.     Certifierade personer, dvs. de personer som genomgått våra utbildningar för pistmaskinsförare, skidpatrull, backläkare och lifttekniker samt erhållit våra certifieringar för detta. Se närmare om vår behandling av personuppgifter om denna personkategori i avsnitt 2.6, 3 och 4.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och vi kan därför även komma att behandla sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

I de fall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från våra medlemmar, kundbolag, samarbetspartners eller från officiella register såsom SPAR.

Du kan i denna integritetspolicy läsa om all vår personuppgiftsbehandling om ovanstående kategorier av personer. För att du enkelt ska hitta den information som rör behandling av dina personuppgifter har vi delat upp informationen nedan på respektive personkategori. Om du exempelvis endast använder tjänsten ”Snörapporten” och vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter räcker det alltså att du läser avsnitt 2.1, 3 och 4 nedan.

2                   vilka PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI, VARFÖR, PÅ VILKEN LAGLIG GRUND OCH HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DEM? 

I sammanställningen nedan finner du information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför vi behandlar dem, vilken laglig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för respektive ändamål. Det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss, men vi behöver nedan personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Detta innebär att om du inte vill lämna personuppgifter till oss kan vi inte tillhandahålla den tjänsten åt dig.


 

2.1              ANVÄNDARE AV SNÖRAPPORTEN

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna tillhandahålla tjänsten

Representant för skidanläggning: Vi behandlar dina uppgifter för att möjliggöra för dig och den skidanläggning som du representerar att skapa konto och logga in och rapportera om aktuella förhållanden på skidanläggningen/skidorten samt att göra informationen tillgänglig på www.snorapporten.se.

Mediaserviceanvändare: Vi behandlar dina uppgifter för att möjliggöra för dig och den mediaserviceorganisation som du representerar att skapa konto och logga in och hämta information om aktuella förhållanden på skidanläggningar/skidorter, för att publicera denna i era kanaler.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Befattning,

-    Lösenord,

-    Uppgift om vilken skidanläggning eller vilken typ av media du representerar

-    Betalningsinformation (för representant för skidanläggning),

-    IP-nummer,

-    Information om din användning av www.snorapporten.se.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår tjänst till den skidanläggning eller mediaserviceorganisation som du representerar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Representant för skidanläggning:

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid som ditt konto är betalt och därmed aktivt samt tre månader från förfallodagen för nästkommande periods faktura.

Mediaserviceanvändare:

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid du har kvar ditt konto i Snörapporten. Vi kommer att kontakta dig via e-post en gång per år för att undersöka om du vill ha kvar ditt konto eller om du vill avsluta detta. Vid uteblivet svar på vår förfrågan behandlar vi dina uppgifter för detta ändamål i ytterligare tre månader från att vi har kontaktat dig.

För marknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter för att informera dig om vår tjänst och vår verksamhet.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress),

-    Uppgift om vilken skidanläggning eller vilken typ av media du representerar,

-    Betalningsinformation (för representant för skidanläggning),

-    IP-nummer,

-    Information om din användning av www.snorapporten.se.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vår tjänst och vår verksamhet till den skidanläggning eller mediaserviceor-ganisation som du representerar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid som du har kvar ett aktivt konto i Snörapporten samt ett år från förfallodagen för nästkommande periods faktura (för representant för skidanläggning) respektive ett år från att vi kontaktade dig för att undersöka om du ville ha kvar ditt konto i Snörapporten (för mediaserviceanvändare). Om du meddelar att du inte längre vill ha marknadsföring från oss kommer vi självklart att sluta skicka marknadsföring till dig.

Bokföringsändamål (för representant för skidanläggning)

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om vilken skidanläggning du representerar,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål så länge som bokföringslagen kräver det, dvs. i sju år från det aktuella räkenskapsårets utgång.

2.2              ANVÄNDARE AV SKADERAPPORTEN

Ändamål

Typ av personuppgifter

Laglig grund

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna tillhandahålla tjänsten

Vi behandlar dina uppgifter för att möjliggöra för dig och den skidanläggning som du representerar att skapa konto och logga in och rapportera om inträffade skador, olyckor och incidenter på skidanläggningen/skidorten.

-    Namn på dig som rapporterar in informationen,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    AnvändarID och lösenord,

-    Uppgift om vilken skidanläggning du representerar,

-    Information om din användning av Skaderapporten.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig och den skidanläggning som du representerar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi kommer att kontakta dig via e-post en gång per år för att undersöka om du vill ha kvar ditt konto eller om du vill avsluta detta. Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid du har kvar ditt konto i Skaderapporten. Vid uteblivet svar på vår förfrågan om du vill ha kvar ditt konto behandlar vi dina uppgifter för detta ändamål i ytterligare tre månader från att vi har kontaktat dig.

För statistik

Vi behandlar dina uppgifter för att vi, efter avslutad säsong, ska kunna ta fram statistik över inträffade skador, incidenter och olyckor. Genom informationen tar vi fram statistik över var olyckor normalt sett inträffar – i backar, liftar eller på andra utsatta platser. Statistiken används i skadeförebyggande syfte och publiceras (i anonymiserad form) i vår tidning.

-    Uppgift om vilken skidanläggning du representerar,

-    Uppgift om inträffad skada, olycka eller incident, såsom information om händelseförlopp, tid, plats, orsak samt drabbad persons ålder och kön (dock inga personuppgifter).

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna ta fram statistik över inträffade skador, incidenter och olyckor. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål fram till dess att vårt system skapar statistikunderlag baserat på våra urvalskriterier. Resultatet redovisas i anonymiserad form, vilket innebär att vi inte behandlar några personuppgifter för detta ändamål efter att vi har skapat underlag för genomförandet av den statistiska analysen.

För marknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter för att informera dig om vår tjänst och vår verksamhet.

-    Namn på dig som rapporterar in informationen,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om vilken skidanläggning du representerar,

-    Information om din användning av Skaderapporten.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vår tjänst och vår verksamhet till dig och den skidanläggning som du representerar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid du har ett konto i Skaderapporten samt ett år från att du antingen valt att avsluta kontot eller (vid utebliviet svar på vår förfrågan om du vill ha kvar ditt konto) ett år från att vi kontaktade dig för att undersöka om du ville ha kvar ditt konto i Snörapporten. Om du meddelar att du inte längre vill ha marknadsföring från oss kommer vi självklart att sluta skicka marknadsföring till dig.

2.3              INNEHAVARE AV SLAO:S TJÄNSTEKORT

 

Ändamål

Typ av personuppgifter

Laglig grund

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna tillhandahålla tjänsten

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänstekortet till dig och för att publicera ditt namn och ditt kortnummer på www.slao.se.

-    Namn,

-    Personnummer

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Foto,

-    Kortnummer,

-    Relation till SLAO/befattning,

-    Betalningsinformation,

-    Försäkringsnummer.

Fullgörande av vårt avtal med dig.

Vi kommer att kontakta dig en gång per år för att undersöka om du vill ha kvar ditt tjänstekort eller om du vill avsluta detta. Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid du har ett giltigt tjänstekort. Vid uteblivet svar på vår förfrågan om du vill ha kvar ditt tjänstekort behandlar vi dina uppgifter för detta ändamål i ytterligare tre månader från att vi har kontaktat dig.

Bokföringsändamål

-    Namn,

-    Personnummer

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Kortnummer,

-    Betalningsinformation,

-    Försäkringsnummer.

Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål så länge som bokföringslagen kräver det, dvs. i sju år från det aktuella räkenskapsårets utgång.

För marknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter för att informera dig om tjänstekortet och vår verksamhet.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Relation till SLAO/befattning

-    Betalningsinformation.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra tjänstekortet och vår verksamhet till dig. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid du har ett giltigt tjänstekort samt ett år från att du valt att inte förnya detta. Om du meddelar att du inte längre vill ha marknadsföring från oss kommer vi självklart att sluta skicka marknadsföring till dig.

 

2.4              KONTAKTPERSONER FÖR SLAO:S MEDLEMMAR

 

Ändamål

Typ av personuppgifter

Laglig grund

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna tillhandahålla medlemskap

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla medlemskap till och kommunicera med det medlemsföretag som du representerar, inkluderande bl.a. försäkring för personskador och tekniska skador, möjlighet att beställa våra produkter (såsom affischer, märken, SLAO:s lilla gula), att delta vid medlemsmöten, att ta del av vårt nätverk och vår rådgivning samt att vara med och påverka branschen.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om vilket medlemsföretag du representerar samt din befattning på medlemsföretaget,

-    Uppgift om eventuella produkter som det medlemsföretag som du representerar har köpt från oss,

-    Uppgift om ditt eventuella deltagande vid medlemsmöten och utbildningsaktiviteter,

-    Matpreferenser,

-    Betalningsinformation.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla medlemskap till och kommunicera med det medlemsföretag som du representerar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid som medlemskapet för det medlemsföretag som du representerar är betalt och därmed aktivt samt tre månader från förfallodagen för nästkommande periods faktura.


 

 

För att kunna tillhandahålla utbildningsaktiviteter och medlemsevent

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e postadress, postadress),

-    Uppgift om vilket medlemsföretag du representerar samt din befattning på medlemsföretaget,

-    Uppgift om de utbildningsaktiviteter och/eller medlemsevent som du deltar i,

-    Matpreferenser,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av vårt avtal med dig (för dig som själv anmäler dig till utbildningsaktiviteten eller medlemseventet).

Alternativt

Intresseavvägning (för dig som anmäls till utbildningsaktiviteten eller medlemseventet av det medlemsföretag som du representerar):

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla utbildningsaktiviteter och medlemsevent till det medlemsföretag som du representerar. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål i två månader från genomförd utbildningsaktivitet eller genomfört medlemsevent.

Bokföringsändamål

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om vilket medlemsföretag du representerar,

-    Uppgift om ditt eventuella deltagande vid medlemsmöten och utbildningsaktiviteter,

-    Uppgift om eventuella produkter som det medlemsföretag som du representerar har köpt från oss,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål så länge som bokföringslagen kräver det, dvs. i sju år från det aktuella räkenskapsårets utgång.

För marknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig och det medlemsföretag som du representerar samt informera om vår verksamhet och de tjänster och produkter som vi erbjuder.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om vilket medlemsföretag du representerar samt din befattning på medlemsföretaget,

-    Uppgift om ditt eventuella deltagande vid medlemsmöten och utbildningsaktiviteter,

-    Uppgift om eventuella produkter som det medlemsföretag som du representerar har köpt från oss,

-    Betalningsinformation.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och det medlemsföretag som du representerar samt informera om vår verksamhet och de tjänster och produkter som vi erbjuder. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid som det medlemsföretag som du representerar har ett aktivt medlemskap hos SLAO samt ett år därefter. Om vi får information om att du inte längre arbetar kvar på medlemsföretaget eller om du meddelar att du inte längre vill ha marknadsföring från oss kommer vi självklart att sluta skicka marknadsföring till dig.

 

2.5              DELTAGARE VID VÅRA UTBILDNINGAR (SOM INTE ÄR MEDLEMMAR I SLAO)

 

Ändamål

Typ av personuppgifter

Laglig grund

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna tillhandahålla utbildningsaktiviteter

 

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e postadress, postadress),

-    Eventuell uppgift om företag som du representerar samt din befattning på företaget,

-    Uppgift om de utbildningsaktiviteter som du deltar i,

-    Matpreferenser,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av vårt avtal med dig.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål i två månader från genomförd utbildningsaktivitet.

Bokföringsändamål

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Eventuell uppgift om företag som du representerar samt din befattning på företaget,

-    Uppgift om ditt deltagande vid utbildningsaktiviteter,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål så länge som bokföringslagen kräver det, dvs. i sju år från det aktuella räkenskapsårets utgång.

För marknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig och det eventuella företag som du representerar samt informera om vår verksamhet och de tjänster och produkter som vi erbjuder.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Eventuell uppgift om företag som du representerar samt din befattning på företaget,

-    Uppgift om ditt deltagande vid utbildningsaktiviteter,

-    Betalningsinformation.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och det eventuella företag som du representerar samt informera om vår verksamhet och de tjänster och produkter som vi erbjuder. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under ett år från att du deltagit vid vår utbildningsaktivitet. Om vi får information om att du inte längre vill ha marknadsföring från oss kommer vi självklart att sluta skicka marknadsföring till dig.

2.6              CERTIFIERADE PERSONER

 

Ändamål

Typ av personuppgifter

Laglig grund

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna tillhandahålla utbildning och förarbevis för pistmaskinsförare

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vår pistmaskinsförarutbildning och utfärda förarbevis till dig, för att föra register över utfärdade förarbevis och genomförda utbildningar, för att besvara eventuella förfrågningar från medlemmar, myndigheter eller försäkringsbolag rörande genomförda utbildningar och utfärdade förarbevis samt för att kunna tillhandahålla våra påbyggnadskurser till dig, såsom ”Bygga Park” och ”Winsch”.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Födelsedatum,

-    Uppgift om din arbetsplats och din befattning på arbetsplatsen,

-    Uppgift om den/de utbildningar och kurser som du deltagit vid, det eventuella förarbevis som vi utfärdat för dig samt att du har uppfyllt kravet på 200 körtimmar,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av vårt avtal med dig (för dig som själv anmäler dig till utbildningen).

Alternativt

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt och våra medlemmars berättigade intressen av att kunna tillhandahålla respektive låta sina anställda ta del av utbildning och förarbevis för pistmaskinsförare. Våra intressen av att behandla dina personuppgifter för att kunna utbilda dig och tillhandahålla förarbevis och register över dessa går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Förarbevisen för pistmaskinsförare gäller tillsvidare. På förarbeviset noteras också eventuella påbyggnadskurser som du har genomfört. Vi behandlar dina uppgifter så länge som ditt förarbevis är giltigt och alltså inte återkallats.

För att kunna tillhandahålla utbildning och certifiering för skidpatrull

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vår skidpatrullsutbildning och utfärda certifiering för skidpatrull till dig, för att föra register över utfärdade certifiering och genomförda utbildningar, för att besvara eventuella förfrågningar från medlemmar, myndigheter eller försäkringsbolag rörande genomförda utbildningar och utfärdade certifiering samt för att kunna följa upp och erbjuda repetitionsutbildning och förnyad certifiering för skidpatrull.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Födelsedatum,

-    Uppgift om din arbetsplats och din befattning på arbetsplatsen,

-    Uppgift om den/de utbildningar som du har deltagit vid samt eventuell uppgift om den certifiering som vi utfärdat för dig,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av vårt avtal med dig (för dig som själv anmäler dig till utbildningen).

Alternativt

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt och våra medlemmars berättigade intressen av att kunna tillhandahålla respektive låta sin anställda gå utbildning och erhålla certifiering för skidpatrull. Våra intressen av att behandla dina personuppgifter för att kunna utbilda dig och tillhandahålla certifiering och register över dessa går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Våra certifieringar för skidpatrull är giltiga i två år (giltighetstiden finner du på baksidan av kortet) och vi går alltid ut med generella påminnelser om förnyelser till de skidanläggningar som har anställda som genomgått vår skidpatrullsutbildning.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål under den tid du har en giltig certifiering samt i ytterligare sju år från att giltighetstiden för certifieringen gått ut, i syfte att du ska kunna återaktivera din certifiering.

För att kunna tillhandahålla utbildning och certifiering för backläkare

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla utbildning till och certifiering för dig som backläkare samt för att föra register över genomförda utbildningar och utfärdade certifieringar.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om din arbetsplats och din befattning på arbetsplatsen,

-    Uppgift om den utbildning som du har deltagit vid samt eventuell uppgift om den certifiering som vi har utfärdat för dig,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av vårt avtal med dig (för dig som själv anmäler dig till utbildningen).

Alternativt

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt och våra medlemmars berättigade intressen av att kunna tillhandahålla respektive låta sin anställda gå utbildning och erhålla certifieringar för backläkare, i syfte att kvalitetssäkra omhändertagande av skadade personer i skidbacken. Våra intressen av att behandla dina personuppgifter för att kunna utbilda dig och tillhandahålla certifiering och register över certifieringar går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Certifieringen gäller tillsvidare. För dig som har genomgått vår backläkarutbildning och erhållit certifiering behandlar vi därför dina uppgifter så länge som din certifiering är giltig och alltså inte har återkallats.


 

 

För att kunna tillhandahålla utbildning och certifiering för lifttekniker

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla utbildningar till och certifiering för dig som lifttekniker, för att föra register över utfärdade certifieringar och genomförda utbildningar samt för att besvara eventuella förfrågningar från medlemmar, myndigheter eller försäkringsbolag rörande genomförda utbildningar och utfärdade certifieringar.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om din arbetsplats och din befattning på arbetsplatsen,

-    Uppgift om den/de utbildningar som du har deltagit vid samt eventuell uppgift om den certifiering som vi utfärdat för dig,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av vårt avtal med dig (för dig som själv anmäler dig till utbildningen).

Alternativt

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt och våra medlemmars berättigade intressen av att kunna tillhandahålla respektive låta sina anställda ta del av utbildning och certifiering för lifttekniker. Våra intressen av att behandla dina personuppgifter för att kunna utbilda dig och tillhandahålla certifiering och register över dessa går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Certifieringen gäller tillsvidare. För dig som har genomgått vår liftteknikerutbildning och erhållit certifiering behandlar vi därför dina uppgifter så länge som din certifiering är giltig och alltså inte har återkallats.

Marknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig samt informera om vår verksamhet och de tjänster och produkter som vi erbjuder.

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Uppgift om din arbetsplats och din befattning på arbetsplatsen,

-    Uppgift om den/de utbildningar och kurser som du deltagit vid samt det eventuella förarbevis eller certifiering som vi har utfärdat för dig,

-    Betalningsinformation.

Intresseavvägning:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig samt informera om vår verksamhet och de tjänster och produkter som vi erbjuder. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

För dig som har genomgått någon av våra utbildningar och erhållit förarbevis/certifiering behandlar vi dina uppgifter för detta ändamål så länge som din certifiering/förarbevis är giltigt samt ett år därefter.

Om vi får information om att du inte längre vill ha marknadsföring från oss kommer vi självklart att sluta skicka marknadsföring till dig.

Bokföringsändamål

-    Namn,

-    Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e‑postadress, postadress),

-    Eventuell uppgift om din arbetsplats och din befattning på arbetsplatsen,

-    Uppgift om den/de utbildningar och kurser som du deltagit vid samt det eventuella förarbevis eller certifiering som vi har utfärdat för dig,

-    Betalningsinformation.

Fullgörande av rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål så länge som bokföringslagen kräver det, dvs. i sju år från det aktuella räkenskapsårets utgång.

 

3                   Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till SLAO:s medlemmar och andra samarbetspartners samt till försäkringsbolag och advokatbyråer. På följande sida publicerar vi namnet på de bolag som vi lämnar ut personuppgifter, klicka här. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för den behandling som de gör av dina personuppgifter.

Vi kan också lämna dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, SLAOs tillgångar.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

SLAO och SLAOs samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

4                   Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

4.1              Din rätt till information och tillgång

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

4.2              Din rätt till rättelse och radering

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s databeskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

4.3              Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 5. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

4.4              Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättnings som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

4.5              Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

4.6              Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 5. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

5                   Kontakta SLAO

Du kan kontakta oss på följande sätt:

-        via e-post info@slao.se,

-        via telefon 063-13 23 95,

-        genom att skriva brev till Svenska Skidanläggningars Organisation ideell förening, Pedagogens väg 2, 831 40 Östersund.

Vi har rätt att ensidigt ändra denna integritetspolicy. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att den justerade integritetspolicyn har gjorts tillgänglig för dig på vår hemsida eller via utskick från oss.